Dược Hà Tây tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày 21 tháng 03 năm 2019, vào hồi 8h30 tại hội trường Công ty ( Tầng 6, số 10A – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội ). Công ty CPDP Hà Tây đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2019

Đại hội có sự góp mặt của 53 cổ đông, sở hữu và đại diện 15.304.647 cổ phần, tương đương 81,22% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Sau phần khai mạc đại hội, Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Văn Lớ giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn, trong đó:

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

  • Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
  • Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, TGĐ- Thành viên Đoàn Chủ tọa
  • Ông Hoàng Văn Tuế : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng- Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban thư ký gồm 02 người:

  • Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban
  • Ông Hoàng Thành - Ủy viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

  • Ông Ngô Văn Chinh – Trưởng ban
  • Ông Đặng Đình Dự - Ủy viên
  • Ông Nguyễn Hà Đệ - Ủy viên

Đại hội cũng đã thông qua và các chương trình, nội dung đã được đăng tải trên website. Mọi thông tin chi tiết về các tài liệu đại hội xem tại : Thông tin cổ đông

Dưới đây là một vài hình ảnh về đại hội: